Hent fil logo

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Belbins teamroller?

En teamrolle handler om tendensen vi har til å oppføre oss og bidra på bestemte måter når vi samhandler med andre. Mennesker har ulike måter å være på, ulike kvaliteter, styrker og svakheter. Teamrollene setter navn på disse kvalitetene og væremåtene. De fleste har mer enn én tydelig rolle. Rollene utvikler seg og endres i samspill med andre og en rolle kjennetegnes av at den har noen styrker og noen tillatte svakheter.

Hvordan oppstod teamrollemodellen?

Den ble gradvis til gjennom mange år med praktisk orientert atferdsforskning, drevet fram av Dr Meredith Belbin. Utgangspunktet var spørsmålet: Hvorfor lykkes noen team, men ikke andre? Hva er det som gjør forskjellen? Man tok høyde for det som var typiske forklaringer, så som at det primært hang sammen med folks intelligens, personlighet og erfaringer.
Det han fant ikke, svaret lå derimot i folks atferd og væremåter, ikke minst i den dynamikken de skaper seg imellom ved at de påvirker hverandre og gjør det lett eller vanskelig for hverandre gjennom sine måter å være på. Ved å studere handlingsmønstrene fant man fram til teamrollene. I alt ble 9 teamroller identifisert. Rollene deles gjerne i tre typer. Du ser de internasjonale forkortelsene i parentes.

Handlingsorienterte

Pådriver (SH) Iverksetter (IMP) Avslutter (CF)

Sosiale

Koordinator (CO) Lagspiller (TW) Ressursinnhenter (RI)

Tenkende/reflekterende

Ideskaper (PL) Analytiker (ME) Spesialist (SP)

Hvem er denne Belbin?

Modellen har sitt navn etter Dr. Meredith Belbin, en britisk arbeidspsykolog som jobbet ved Cambridge Universitet og Henley Management College. Han gjennomførte forskningen sammen med et team av andre forskere. Senere etablerte han Belbin Associates Ltd i Cambridge som har videreutviklet modellen og kartleggingsinstrumentet.

Hva er verdien av å kjenne egne og andres teamroller?

Det er lettere å arbeide effektivt sammen med andre mennesker med kunnskap om hvordan de vil opptre i ulike situasjoner. Mennesker har ulike måter å være på, ulike kvaliteter, styrker og svakheter. Når ulikhetene møtes skapes det en dynamikk. Verdien av teamrollene er at du bedre kan forstå denne dynamikken.
• Hva er du god til og hva er du ikke spesielt god til?
• Hva er folk rundt deg gode til?
• Hvordan nærmer folk seg oppgaver og utfordringer og hvordan forholder de seg til hverandre? Hvem drar godt i spann og hvor kan det bli spenninger?

Hva menes med tillatte svakheter?

Hver teamrolle har noe styrker, dvs. gode måter å bidra på, men en styrke har gjerne også sitt motstykke. Det er det Belbin kaller for tillatte svakheter. Grunnen til at de kalles tillat er at skal du ha glede av en styrke, må du ta motstykket på kjøpet. La oss ta et eksempel: Av og til har vi behov for at noen bidrar med utålmodighet, setter litt fart og kanskje maser litt. Det er en styrke å kunne gjøre det, men da er det ikke lett å samtidig være forsiktig, varsom og lyttende. Ved å akseptere at det er slik legger vi grunnlaget for større toleranse for hverandres ulike sider.

Hvordan komme igang og ta Belbin i bruk?

Utover å la seg inspirere av teorien og modellen, ligger den praktiske verdien i det operative kartleggingsverktøyet son Dr. Belbin utviklet. Du kan velge mellom å kjøpe en teamrolleprofil på nettet eller tegne et abonnement som gir deg mulighet til å gjennomføre kartlegginger i eget miljø.
Kartleggingsverktøyet inneholder mulighet for å ta i bruk både folks egen vurdering og skjøte på med vurdering fra omgivelsene, såkalt observatørvurdering.

Hvordan foregår en kartlegging?

En egenvurdering skjer ved at man får tilsendt en link på e-post, klikker inn, registrerer seg og besvarer et spørreskjema. I skjemaet blir man bedt om å ta stilling til hva man typisk gjør i ulike samarbeidssituasjoner. Et enkelt poengsystem gjør det mulig å gi flere svar. Det tar om lag 15 minutter å besvare skjemaet.
I en utvidet kartlegging skjøter man på med tilbakemelding fra andre. I praksis skjer det ved at man i tillegg til å besvare spørreskjemaet får anledning til å invitere andre til å gi sin tilbakemelding. Vi kaller det å invitere observatører. De kalles observatører fordi de ikke blir bedt om å si hva de synes eller liker, de skal gi uttrykk for hva som preger atferden til personen, hva de har sett. Det skjer ved at de velger de adjektiver de synes er mest beskrivende. Dermed blir det en verdinøytral og konkret tilbakemelding, basert på hva folk har sett og observert, ikke hva de liker og føler. Det tar mellom 5 og 10 minutter å besvare en observatørvurdering.

Personvern

I mai 2018 trår EUs personvernforordning (GDPR) i kraft. Den stiller nye og strenge krav til leverandører som oss og gir brukere som benytter løsningen og gir fra seg data klare rettigheter og eierskap til egne data. Vi er i tillegg pålagt å støtte våre kunder slik at de i sin rolle også etterlever reglene. Du finner alt om Belbin og personvern her.

Kreves det sertifisering?

Nei, det kreves ikke formell sertifisering for å tegne et abonnement og ta Belbin i bruk. Den som er ansvarlig administrator må bekrefte kompetent og etisk bruk ved inngåelse av avtale. Nettkurs og egne kompetansetester gjør det enkelt for virksomheten å sikre at den som skal utføre kartlegginger og analyser i praksis, har tilstrekkelig kompetanse til forsvarlig bruk. Ved behov tilrettelegger vi intern opplæring og individuell veiledning, enten det handler om introduksjon eller fordypning.

Ønsker man å dokumentere kompetansen tilbyr vi brukere å ta en egen sertifiseringseksamen. Dette er uten ytterligere kostnad når man har et abonnement. Vi utsteder diplom ved bestått eksamen.

Konsulenter som er listet på våre websider er alle sertifiserte.

Er ni teamroller nok til å gi en god og nyansert beskrivelse av mennesker?

Alle har trekk fra flere roller og hver rolle kan være mer eller mindre fremtredende. Det gir mange nyanser. Enda viktigere er det at rollene påvirker hverandre. Tenk deg en Ideskaper som også har en tydelig rolle som Pådriver. Du vil nok se at vedkommende typisk vil te seg på en annen måte en annen person som kanskje også skårer høyt på Ideskaper, men i tillegg er sterke trekk fra Analytiker. Begge kan være kreative, men vil nok tenke og framstå på ulikt vis.

Hva er den ideelle størrelsen på et team?

Det er det mange forskere som har forsøkt å svare på. De fleste havner ut med et sted mellom 4 og 8. Det henger klart sammen med den oppgaven som skal løses, men det er en øvre grense. Kommer du over 13-16 er sjansen stor for at du ikke har ett team, men minst to grupper i realiteten. I kartleggingsverktøyet kan man ikke lage teamprofiler for flere enn 15, fordi i praksis gir det liten mening.

Hva betyr det at et team er komplementært?

Det betyr at medlemmene har gjensidig utfyllende kvaliteter. Den enes svake sider er den andre styrker. Mangfold og forskjellighet gir ressurser til å takle det kompliserte. En person kan ikke ha alle kvaliteter alene, men et team kan ha det hvis det er bredt sammensatt.

Hva er en Belbin stillingsprofil?

Belbins forskning ga svar på hvorfor noen team lykkes ved å beskrive den adferd som medlemmene til sammen må evne å få til. Et enkeltindivid kan ikke ha alle kvaliteter, men et team kan ha det ved at medlemmene utfyller hverandre. Det er dette forskningsgrunnlaget som brukes i stillingsprofiler.
I en stillingsprofil angir du hvilke sett av kvaliteter som er viktige og mindre viktig i en spesifikk stilling. Hva må innehaver være god til? Hvilke sterke sider må til og hvilke svake kan aksepteres?
Normalt vil basiskravene angis av stillingseier. I tillegg til å angi egne krav, kan stillingseier også invitere folk som enten er avhengig av hvordan stillingen skjøttes eller som vil ha mye med vedkommende å gjøre, til å gi uttrykk for hvilke kvaliteter de ser som særlig viktige. De kalles stillingsobservatører.
Resultatet blir en stillingsprofil uttrykt som hvilke teamroller stillingsinnehaver må vær god til og hvilke som betyr mindre.

Er målingene pålitelige?

Dette handler om en vurdering av instrumentets reliabilitet og validitet. Reliabilitet er et mål på konsistens, dvs. i hvilken grad man får samme resultat ved måling av samme fenomen flere ganger. Validitet går på i hvilken grad man faktisk måler det man setter seg fore å måle.
Belbin er nøye evaluert av andre forskere. Du kan lese mer om disse resultatene i heftet forsking og kvalitet som du finner under menypunktet «Ressurser» på disse websidene. I denne sammenheng nøyer vi oss med å vise til studiene av Dr Stephan Swailes Han gjennomførte en større undersøkelse for å ettergå påliteligheten av Belbins modell. Et mål på reliabilitet er Cronbachs alfa som viser meget tilfredsstillende resultater ifølge Dr. Swailes.

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy